∗ ∗ ∗ ورود شما را به پایگاه‌ اطلاع‌رسانی شورای مرکزی سنت (شمس)، گرامی می‌داریم ∗ ∗ ∗


اخبــار شمــس » یک فعال مذهبی کرد مجبور به ترک ایران شد

فشار و تهدید نیروهای امنیتی ـ نظامی حکومت ایران بر یک فعال مذهبی کرد، وی را مجبور به ترک ایران کرد.

به گزارش پایگاە اطلاع‌رسانی شورای مرکزی سنت ( شمس )، مهندس احسان فتاحی، فعال مذهبی، نویسندە و نخبە کرد ساکن کرمانشاە، به دلیل اذیت و آزار، شکنجە و فشار، تهدید و بازداشت‌های مکرر مأمواران اطلاعاتی ایران، جلای وطن نمود.

آقای احسان فتاحی فعال حقوق کرد و اهل سنت دارای تألیفاتی در زمینه‌های مختلف: مذهبی، تاریخی و علمی می باشد که از جملە آنها میتوان به کتابهایی همچون: "قلم ها را نشکنید، بگذارید بنویسند"، "عائلە هدایت در توحید" و "محمد مهدی از دیدگاە اهل سنت" اشارە نمود.

گفتنی است که نامبردە از دانشگاههای متعددی همچون دانشگاە صنعتی شریف، دانشگاە علوم پزشکی بقیة الله تهران و دانشگاە آزاد اسلامی کردستان، مجوز قبول و ورود را دارا می باشند، که به دستور ادارە اطلاعات حکومت ایران از ادامە تحصیل ایشان ممانعت به عمل آمدە است.

شایان ذکر است که مهندس فتاحی به دلیل دفاع از حقوق ملت کرد و اهل سنت بارها مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار گرفتە و در طی دستگیری و احضاریە های مکرر، جمعا مدت ١٧ ماە را در بازداشتگاە ادارە اطلاعات میدان سپاە کرمانشاە بە سر بردەاند.

این برخورد نیروهای امنیتی باعث گردید که احسان فتاحی از ترس خطر جانی و عواقب دستگیری مجدد، ایران را ترک نماید.

اما فشار بر خانوادە ایشان جهت بازگرداندن و تحویل فرزندشان به نهادهای امنیتی همچنان ادامە دارد.Copyright© Shams.org 2002-2018 All rights reserved